POZOR – Od 1.2. 2021 je v platnosti nový zákon

Plynové pistole a flobertky budou muset být uvedeny v registru zbraní. Nově budou spadat do kategorie PO (zbraně podléhající oznámení).

Pro nabývání a držení zbraní kategorie PO nebude třeba být držitelem zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence. Fyzická osoba však bude muset být policií zapsána v centrálním registru zbraní. Pro tento zápis bude postačovat, pokud bude osoba starší 18ti let a bude splňovat mírnější podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti než držitel zbrojního oprávnění.

Nebude třeba skládat zkoušku odborné způsobilosti, ani předkládat posudek o zdravotní způsobilosti. Zbraně kategorie PO budou evidovány v centrálním registru zbraní, přičemž ohlášení jejich nabytí i převodu bude možné učinit také bez fyzické návštěvy pracoviště policie např. prostřednictvím internetových stránek.

Pokud budete chtít v budoucnu takovou zbraň prodat, bude nutné ji přeregistrovat na nového majitele opět prostřednictvím webu nebo korespondenčně.

Zákon se nevztahuje:

 1. Tento zákon se nevztahuje na zbraně pořízené před účinností tohoto zákona. Pokud tedy již nějakou plynovku nebo flobertku vlastníte, není nutné dodatečné přihlášení, pokud byla pořízena do 31.1.2021.
 2. Tento zákon se nevztahuje na zbraně zakoupené po 31.1.2021, ale pouze tehdy,  pokud byla zbraň vyrobená před platností zákona. Pokud tedy mají prodejci staré zásoby, nevztahuje se na ně nový zákon. Tyto zbraně spadají ještě do kategorie D. Tím odpadá nutnost registrace.
 3. Pokud Vás zbraň po nějakém čase omrzí a budete ji chtít prodat, nepodléhá žádné registraci na nového majitele, jedná-li se o zbraň spadající do kategorie D. Tedy vyrobenou do 31.1.2021.

Níže je uveden zákon, který platil do 31.1. 2021

Plynové zbraně z hlediska legislativy

Plynové zbraně řadíme do kategorie D. Zbraň si může koupit pouze osoba starší 18 let. Plynová zbraň nevystřeluje žádný projektil, nicméně následky po vystřelení z bezprostřední blízkosti mohou poškodit měkkou tkáň nebo sluch. Doporučujeme si nastudovat zákon o zbraních a střelivu.

§ 7

Zbraně kategorie D – Zbraněmi kategorie D jsou:

 • a. historické zbraně,
 • b. zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • c. palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • d. plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
 • e. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • f. expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • g. mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • h. znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • i. zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • j. neaktivní střelivo a munice,
 • k. zbraně neuvedené v kategoriích A až C

§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. 

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu. 3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. 

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. 

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí 

a) zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup, 
b) zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, 
c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být odloženy odděleně v samostatné schránce.
d) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.