Plynové zbraně z hlediska legislativy

Plynové zbraně řadíme do kategorie D. Zbraň si může koupit pouze osoba starší 18 let. Plynová zbraň nevystřeluje žádný projektil, nicméně následky po vystřelení z bezprostřední blízkosti mohou poškodit měkkou tkáň nebo sluch. Doporučujeme si nastudovat zákon o zbraních a střelivu.

§ 7

Zbraně kategorie D – Zbraněmi kategorie D jsou:

 • a. historické zbraně,
 • b. zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • c. palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • d. plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
 • e. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • f. expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • g. mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • h. znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • i. zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • j. neaktivní střelivo a munice,
 • k. zbraně neuvedené v kategoriích A až C

§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. 

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu. 3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. 

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. 

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí 

a) zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup, 
b) zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, 
c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být odloženy odděleně v samostatné schránce.
d) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.